El Consell Regulador de la D.O. PENEDÈS convoca el 2on Concurs de Fotografia després de la bona acollida que va tenir el primer en motiu del 50è aniversari.
Tema
S'admetran a concurs aquelles imatges que reflecteixin paisatges que siguin inconfusiblement del Penedès vitivinícola.

Participants

Podran participar en el concurs totes les persones que compleixin les presents bases.
Obres
Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies, en blanc i negre o color. Les imatges hauran de reflectir clarament el tema proposat.
És imprescindible que les obres siguin inèdites. Es rebutjaran totes les obres que hagin estat adquirides o premiades en altres concursos.
Termini
El termini de presentació de les fotografies serà del dia 26 d’Agost al 18 de Novembre de 2011 a les 14:00h.
Format
La mida i la presentació de les fotografies serà lliure, havent d'anar muntada sobre cartró ploma blanc de 24 x 30 centímetres. Les fotografies també s’hauran d’entregar en format digital, en un CD o DVD.
Presentació de les obres
S'hauran de presentar amb les dades del concursant al dors de la fotografia i al CD/DVD:
Nom i cognoms, domicili, telèfon, adreça electrònica i títol de l'obra.
Les obres s'hauran de lliurar personalment, per correu o missatgeria, a la seu del Consell Regulador de la D.O. Penedès: Plaça Àgora, 1 de Vilafranca del Penedès, Barcelona.
Horari: 8h a 14h
Premis
De totes les fotografies se’n seleccionaran 10 finalistes. D’aquestes fotografies finalistes, tres d’elles seran guanyadores. Els premis seran els següents:
- PRIMER PREMI:1000€
- SEGON PREMI: 750€
- TERCER PREMI: 500€
A continuació es donaran dos accèssits, pel 4rt i 5è lloc, que constaran d’un cap de setmana d’enoturisme per a dues persones al Penedès.
Cada persona concursant només podrà aspirar a un sol premi.

Resultats
La deliberació del Jurat pels finalistes i premiats, serà oberta i es portarà a terme a primers de Desembre a les oficines del Consell Regulador de la D.O. Penedès, podent ser declarat el concurs desert si el jurat l'estima oportú. A mitjans de Novembre, concretarem amb el dia i hora de l’acte d’entrega de premis a tots els participants.

Drets
Segons la Llei de propietat intel•lectual i industrial :
1. El participant manifesta i garanteix que és titular o es troba autoritzat per l’ús i llicència al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès dels drets d’imatge i de propietat intel•lectual necessaris per la publicació de les fotografies amb les quals participa al concurs.

2. El participant autoritza al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès a utilitzar el seu propi nom i imatge en el marc de les activitats publicitàries i promocionals relacionades amb el propi concurs i/o amb la resta de les campanyes promocionals de la Denominació de Origen portades a terme pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès.

3. El participant es reserva tots els drets morals i patrimonials que la Llei de Propietat Intel•lectual (aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril) li reconeix sobre les seves fotografies, i concedeix al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès una llicència gratuïta, amb tota l’amplitud permesa en dret, per reproduir, utilitzar, transformar i difondre les fotografies amb les quals participa en el marc de les activitats promocionals o publicitàries relacionades amb el present concurs i/o amb la resta de les campanyes promocionals de la Denominació d’Origen portades a terme pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès, en qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, Internet i Internet per telefonia mòbil). L’esmentada llicència es concedeix per tot el termini de protecció conforma a la legislació vigent i per tot el món.

4. Els participants manifesten i garanteixen que les imatges enviades i la llicència que té lloc com a conseqüència de la participació en aquesta acció específica no infringeixen drets de tercers. En particular, no infringeixen drets de propietat intel•lectual o industrial, drets sobre la pròpia imatge, drets sobre les dades personals, no són contraris a la Llei, ni a les bones costums. Així mateix els participats manifesten i garanteixen que mantindran indemne al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès i qualsevol tercer que actuï per encàrrec d’aquest per qualsevol reclamació de les que sigui objecte per l’esmentada causa.”
 
Protecció de dades
Les dades dels participants en el concurs i dels guanyadors es tractaran conformement a les
disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (“LOPD”) i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RDLOPD”).
Aquestes dades s’integraran en un fitxer que es troba declarat davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, el responsable del qual és el Consell Regulador de la D.O. PENEDÈS, qui les
tractarà (i) amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del concurs i l’entrega dels premis i/o (ii) amb finalitats de publicitat o prospecció comercial dels productes, enquestes, promocions, serveis i activitats del Consell Regulador de la D.O. PENEDÈS relacionats amb el món del vi i la viticultura, incloses la remissió de comunicacions electròniques per mitjans electrònics. Igualment, el participant autoritza a que les seves dades puguin ser cedides a altres entitats de les quals Consell Regulador de la D.O. PENEDÈS forma part, per que se’ls hi enviï publicitat dels productes i serveis que ofereixen, a no ser que marqui la següent casella [].
Igualment, i amb la única finalitat de gestionar l’entrega del premi, el Consell Regulador de la D.O. PENEDÈS informa als guanyadors que permetrà l’accés a les seves dades personals a les entitats encarregades de la gestió i entrega del mateix, tals com Correus o l’empresa de missatgeria corresponent.
El Consell Regulador de la D.O. PENEDÈS establirà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu
necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.
Els participants podran exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancelació o oposició previstos a la LOPD. A tal fi, hauran de dirigir una sol•licitud per escrit a la següent adreça: Consell Regulador de la D.O. Penedès: Plaça Àgora, 1 de Vilafranca del Penedès, Barcelona, acompanyant fotocòpia del seu DNI o Passaport o document vàlid que l’identifiqui, i indicant la petició en la qual es concreta la sol•licitud, l’adreça a efectes de notificacions, la data i la seva firma, i els documents acreditatius de la petició que formula, si s’escau. També podrà exercitar els anteriors drets per correu electrònic a l’adreça de contacte comunicacio@dopenedes.es o al telèfon 93.890.48.11.
Jurat
El jurat estarà format per dos experts en l’àmbit de la fotografia, escollits pel Comitè Organitzador i pel President de la D.O. Penedès.
Consideracions generales
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del Jurat. L’incompliment de les bases del concurs, així com l'ocultació de dades, la seva alteració o manipulació, podrà ser causa de desestimació i, en el seu cas, de reintegrament dels premis. El Comitè Organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel•lables.
Es demanarà a tots els participants, que en el moment de l’entrega del material presentat a concurs, es signin les bases com a mostra d’acceptació.
 
Informació
Per ampliar informació sobre el concurs:
- Web: www.dopenedes.es
- Contacte i correu electrònic:
Laia Roig comunicacio@dopenedes.es
Telèfon : 93. 890.48.11